www.zemessklypai.lt
 
 
 
 
Visi žemės sklypai

Žemės sklypai Vilniuje
Žemės sklypai Kaune
Žemės sklypai Klaipėdoje
Žemės sklypai Šiauliuose
Žemės sklypai Panevėžyje
 
 


 
 
Vardas:  
 
Slaptažodis:  
 
 
 
Pamiršote slaptažodį?
Registruokitės
 
 

 
  Įmonių teikiamos paslaugos

Statybinės organizacijos
Statybinės medžiagos
Namai
Architektūra
Žemės ūkio technika
Miško technika
Žemės ūkio skelbimai
Miškas
Parama žemės ūkiui
Parama verslui
Projektai
Žemėlapiai
Bankai
Televizijos laidos
Matininkų paslaugos
Turto vertintojai

Teisinės konsultacijos įsigyjant žemę / statant namą
 
 

 
  Įstatymai  
 

 
  Naujienos  
 

 
  Reklama  
 

Parašykite mums ko Jūs ieškote ir mes pasistengsime surasti Jus dominantį sklypą. Rašyti adresu reklama@zemessklypai.lt. 
 
Miestas: 
 
Seniunija: 
 


Paskirtis: 
 
Kaina nuo: 
 
iki: 
 
 
 
  Įstatymai
 
DĖL SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOMS VYKDYTI REIKALINGŲ NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMO NEATLYGINTINAI IR SAVIVALDYBĖMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMO

Šaltinio nuoroda: nepateiktaNutarimas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 67-2029

Aktuali redakcija nuo 2003.12.04
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

 

2000 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 925

Vilnius
 

Antraštės pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

DĖL SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOMS VYKDYTI REIKALINGŲ NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMO NEATLYGINTINAI IR SAVIVALDYBĖMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMO
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų žemės sklypų įsigijimo ir perleidimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 109-3173), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 
1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų perleidimo neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn tvarką;

1.2. (neteko galios)

1.3. Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukciono nuostatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04  Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 
2. Nustatyti kad:
2.1. (neteko galios)

2.2. savivaldybėms nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai, kuriuose nėra pastatų ir įrenginių, parduodami aukcione;

2.3. aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu dalyvauti jame įregistruojamas tik vienas dalyvis. Jeigu ir antrą kartą paskelbus šio žemės sklypo pardavimo aukcioną jame dalyvauti įregistruojamas tik vienas dalyvis, žemės sklypas šiam dalyviui gali būti parduodamas už Informaciniame privatizavimo biuletenyje paskelbtą žemės sklypo pradinę pardavimo kainą, kurią savo sprendimu tvirtina savivaldybės taryba. Pradinė žemės sklypo pardavimo kaina negali būti mažesnė už žemės sklypo vertę, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos” (Žin., 1999, Nr. 21-597) patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką;

2.4. už aukcione perkamus žemės sklypus atsiskaitoma iš karto;

2.5. lėšos už parduotus savivaldybėms nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus pervedamos į atitinkamos vietos savivaldybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 
3. Įgalioti apskričių viršininkus:

3.1. pasirašyti valstybinės žemės sklypų, perleidžiamų neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn, perdavimo aktus;

3.2. tartis su savivaldybe dėl jai nuosavybės teise priklausančio laisvo žemės sklypo (kuriame nėra pastatų ar įrenginių, dovanoto ar gauto pagal testamentą) perleidimo.

 
 
 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                                     Česlovas Stankevičius

 
 
 

Žemės ūkio ministras                                                                                   Edvardas Makelis

_________________
 
Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 925

 

ValstybinĖs ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų perleidimo neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn tvarka

 

            1. Pagal šią tvarką savivaldybių nuosavybėn neatlygintinai perduodami:

            1.1. valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kuriuose yra pastatai ir įrenginiai, savivaldybių įsigyti (įsigyjami) nuosavybėn pagal Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą (Žin., 1998, Nr.6-113) ir Lietuvos Respublikos įstatymą “Dėl dalies valstybės turto priskyrimo ir perdavimo savivaldybių nuosavybėn” (Žin., 1995, Nr.1-1);

            1.2. valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypai, pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyti savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingiems pastatams ir įrenginiams statyti ir eksploatuoti;

            1.3. valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypai, jeigu savivaldybėms priskirtoms naujoms funkcijoms vykdyti perduodami nuosavybėn tuose sklypuose esantys pastatai ar įrenginiai.

 

            2. Jeigu perduodami 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyti žemės sklypai, savivaldybė dėl jų perdavimoparengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, kurisnustatytąja tvarka suderintas teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.Teikimą pasirašo savivaldybės meras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

            3. Prie projekto pridedami:

            3.1. savivaldybės tarybos sprendimas dėl prašymo įsigyti savivaldybės nuosavybėn valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą;

            3.2. žemės sklypo, kuriame yra pastatai ar įrenginiai, savivaldybės įsigyti (įsigyjami) nuosavybėn pagal Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą ir Lietuvos Respublikos įstatymą “Dėl dalies valstybės turto priskyrimo ir perdavimo savivaldybių nuosavybėn”, detalusis planas ar kitas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame turi būti nurodyta perduodamo žemės sklypo vieta ir plotas, arba žemės sklypo, pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyto savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingiems pastatams ir įrenginiams statyti ir eksploatuoti, detalusis planas;

            3.3. žemės sklypo vertės apskaičiavimas. Ši vertė apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos” (Žin., 1999, Nr. 21-597) patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką.

            4. Valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypai savivaldybių nuosavybėn perleidžiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Valstybinės žemės sklypai, kuriuose esantys pastatai ir įrenginiai perduodami savivaldybių nuosavybėn joms priskirtoms naujoms funkcijoms vykdyti, perduodami savivaldybių nuosavybėn kartu su šiais pastatais ir įrenginiais tuo pačiu teisės aktu.

            5. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl žemės sklypo perleidimo neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn, per 15 dienų turi būti pasirašytas žemės perdavimo aktas (pagal priedą). Šį aktą pasirašo apskrities viršininkas ir savivaldybės meras.

            6. Valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypo perdavimo aktas surašomas 3 egzemplioriais. Savivaldybė nuosavybės teisę į perduotą žemės sklypą privalo per 3 mėnesius nuo žemės perdavimo akto pasirašymo dienos įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

_________________________

Valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės

sklypų perleidimo neatlygintinai

savivaldybių nuosavybėn tvarkos

priedas
 

Antraštės pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

VALSTYBINĖS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO

NEATLYGINTINAI ___________________ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

AKTAS

200    m. _________________ d. Nr. _____

 

            Aš, __________________ apskrities viršininkas _____________________________,

                                                                                                             (vardas, pavardė)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.______ d. nutarimu Nr.  (arba kito teisės akto pavadinimas, data ir numeris), perduodu neatlygintinai nurodytosios savivaldybės nuosavybėn ______ ha savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingą ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą_________________________________.

(adresas ir kadastro Nr.)

            Žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane.

 

            Žemės sklypo vertė – ________________________________________________Lt.

                                                                                     (skaičiais ir žodžiais)

            Servitutų teisė žemės sklype: ____________________________________________
___________________________________________________________________________.

            Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: ___________________________________.

                                                                                     (žemės naudojimo sąlygos, jų kodas, plotas)

____________________________________________________________________________________________________.

            Žemės sklype esantys pastatai ir įrenginiai (jeigu yra): _______________________

                                                                                                                  (pastato, įrenginio paskirtis,

___________________________________________________________________________.

 pastato, įrenginio unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

 

            Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami:

_________________________________________________________apskrities viršininkui;

kiti_______________________________________________________________________.

                                                           (savivaldybės pavadinimas)

 

Perdavė:                                                                                    Priėmė:

Apskrities viršininkas                                                                  Savivaldybės meras

 

(Vardas, pavardė)                                                                      (Vardas, pavardė)

 

A.V.                                                                                         A.V.

 
____________________
Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. rugpjūčio 2d. nutarimu Nr. 925

 

SAVIVALDYBĖMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES žemės sklypų pardavimo aukciono nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, kuriuose nėra pastatų ir įrenginių (toliau vadinama – žemės sklypai), pardavimo aukcionų organizavimą ir vykdymą.

 

            2. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pardavimo ir patvirtinus žemės sklypo pradinę pardavimo kainą, žemės sklypų pardavimo aukcionus skelbia, organizuoja ir vykdo savivaldybės administracijos direktorius ne mažiau kaip iš 3 asmenų sudaryta aukciono komisija (vienas iš jų skiriamas pirmininku).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 
II. Informacijos apie aukcionuose parduodamus
žemės sklypus skelbimas
 

            3. Apie žemės sklypų pardavimą aukcione ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki aukciono dokumentų registravimo pradžios aukciono komisija skelbia Informaciniame privatizavimo biuletenyje, kurį leidžia valstybės įmonė Valstybės turto fondas. Informaciniame privatizavimo biuletenyje turi būti skelbiama:

            3.1. duomenys apie parduodamą žemės sklypą (kadastrinis numeris, adresas, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, žemės naudojimo apribojimai, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina);

            3.2. ar parduodamą žemės sklypą turi teisę įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo(Žin., 1996, Nr. 64-1503;2003, Nr. 34-1418) (toliau vadinama – Konstitucinis įstatymas) nustatyti užsienio subjektai;

3.3. aukciono vieta, data ir laikas;

            3.4. darbuotojo, atsakingo už aukciono organizavimą ir vykdymą, vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai;

            3.5. aukciono dalyvių registravimo vieta, registravimo pradžios ir pabaigos data ir tikslus laikas;

            3.6. banko įstaigos (skyriaus, filialo), kurioje atidaryta sąskaita atsiskaityti už įsigyjamą aukcione žemės sklypą, pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos numeris;

            3.7. susitarimo dėl infrastruktūros objektų statybos ar renovacijos terminų ir būdų projektas (jeigu tai numatoma);

            3.8. kita informacija ir papildomi reikalavimai, kurie bus privalomi aukciono laimėtojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

            4. Aukciono komisijos privalo teikti informaciją apie parduoti skirtus žemės sklypus visiems jos pageidaujantiems asmenims ir supažindinti juos su aukciono sąlygomis.

 
III. Aukciono dalyvių registravimas
 

            5. Prieš atvykdami registruotis aukciono dalyviais, Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys arba jų įgalioti asmenys (toliau vadinama – asmuo, asmenys) turi pervesti į aukciono komisijos nurodytą banko sąskaitą pradinį įnašą - 5 procentus norimo pirkti žemės sklypo pradinės kainos.

 

            [6 punktas galioja iki Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą datos (2004-04-30)]

            6. Žemės sklypą įsigyti nuosavybėn pageidaujantys Konstitucinio įstatymo nustatyti užsienio subjektai registruotis aukciono dalyviais gali tik gavę leidimą įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Šie leidimai išduodami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 1423 „Dėl Prašymų leisti įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nustatytiems užsienio subjektams pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 110-3042; 2003, Nr. 104-4657) nustatyta tvarka.

            [6 punkto nauja redakcija nuo 2004-05-01)]

            6. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

7. Aukciono dalyvius registruoja aukciono komisija Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodytu laiku.

 

            8. Asmuo, norintis registruotis aukciono dalyviu, aukciono komisijai pateikia:

            8.1. paraišką dalyvauti žemės sklypo pardavimo aukcione (1 priedas);

            8.2. asmens dokumento arba juridinio asmens registravimo dokumento kopiją;

            8.3. nustatytąja tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai aukciono dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;

            8.4. banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus apie pradinio įnašo sumokėjimą;

            8.5. banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią aukciono komisija prireikus turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numerį, banko pavadinimą, kodą ir adresą;

            8.6. jeigu aukciono dalyviams savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos sprendimu yra nustatyti tam tikri kvalifikaciniai kriterijai, susiję su parduodamo žemės sklypo specifika (ypatinga dislokacija, tam tikros inžinerinės komunikacijos, aplinkosaugos reikalavimai ir kita), dokumentus, patvirtinančius, kad norintis registruotis aukciono dalyviu asmuo atitinka tuos reikalavimus, ir rašytinį įsipareigojimą įvykdyti aukciono sąlygų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

            9. Užsienio subjektai, be 8 punkte nurodytų dokumentų, turi pateikti 6 punkte nurodyta tvarka išduotą leidimą įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

10. Nurodyti 8 ir 9 punkte dokumentai ir duomenys aukciono komisijai pateikiami užklijuotame voke arba siunčiami paštu (įvertintu laišku su apyrašu ir apmokėtu pristatymu arba registruotu laišku). Ant voko rašomas aukciono komisijos pavadinimas ir adresas, norimo įsigyti nuosavybėn aukcione žemės sklypo kadastrinis numeris, aukciono vykdymo data ir nuoroda “Su aukciono dokumentais”. Aukciono dalyvio registracijos dokumentų pateikėjo rekvizitai (asmens duomenys) ant voko nerašomi.

            11. Aukciono komisijos priima tik užklijuotus vokus.

            12. Vokai su aukciono dokumentais registruojami pažymoje apie savivaldybeinuosavybės teise priklausančių žemės sklypų pardavimo aukciono dalyvius (toliau vadinama – pažyma apie aukciono dalyvius) (2 priedas). Šioje pažymoje taip pat nurodomi aukciono dalyvių eilės numeriai, vokų priėmimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės). Minėtieji duomenys kartojami ant gauto užklijuoto voko su aukciono dokumentais.

            13. Aukciono komisija iki aukciono pradžios neturi teisės atplėšti vokų ir supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus aukciono dalyvius.

            14. Aukciono dalyvis iki Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodyto aukciono dokumentų registravimo laiko pabaigos turi teisę atsisakyti dalyvauti aukcione, pateikęs aukciono komisijai prašymą grąžinti voką su aukciono dokumentais. Aukciono komisija pažymoje apie aukciono dalyvius įrašo apie atsisakymą dalyvauti aukcione, nurodo atsisakymo datą ir laiką, pasirašo ir patvirtina įrašą antspaudu. Asmeniui, atsisakiusiam dalyvauti aukcione, dokumentai grąžinami įvykus aukcionui arba pasibaigus aukciono dokumentų registravimo laikui, jeigu dalyvauti aukcione neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo. Pradinis įnašas grąžinamas į atsisakiusio dalyvauti aukcione asmens nurodytą sąskaitą per 5 darbo dienas po aukciono arba per 5 darbo dienas po aukciono dokumentų priėmimo laiko pabaigos, jeigu dalyvauti aukcione neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo.

            15. Įregistruotas aukciono dalyvis iki Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodyto aukciono dokumentų registravimo laiko pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir 8 punkte nurodytus dokumentus. Aukciono komisija pažymoje apie aukciono dalyvius įrašo, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir pateiktas naujas vokas, taip pat nurodo naujo voko pateikimo datą ir laiką. Aukciono dalyviui suteikiamas naujas registracijos numeris. Ankstesni dokumentai aukciono dalyviui negrąžinami. Asmuo, naujame voke pateikęs kitą paraišką dalyvauti aukcione ir neatšaukęs ankstesniosios, aukciono dalyviu nepripažįstamas, ir pradinis įnašas jam negrąžinamas.

            16. Vokai su aukciono dokumentais registruojami tik nurodytu Informaciniame privatizavimo biuletenyje šių dokumentų registravimo laiku.

            17. Vokai su aukciono dokumentais, gauti paštu dar neprasidėjus šių dokumentų registravimo laikui, įregistruojami pirmąją Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodytą paraiškų registravimo dieną, jiems suteikiami pirmieji registracijos numeriai pagal jų gavimo eiliškumą.

            18. Aukciono komisija neturi teisės registruoti aukciono dalyvių, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti parduodamo žemės sklypo arba paštu išsiųsti vokai gaunami pasibaigus Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodytam aukciono dokumentų registravimo laikui.

            19. Jeigu pasibaigus nustatytajam registracijos laikui dalyvauti aukcione įsiregistruoja tik vienas asmuo arba negaunama nė viena paraiška dalyvauti aukcione, aukciono komisija pakartotinai skelbia aukcioną šiuose nuostatuose nurodyta tvarka.

 
IV. Aukciono vykdymas
 

            20. Aukcionas vykdomas, jeigu dalyvauti jame įregistruojami bent du asmenys.

            21. Aukcionas turi būti surengtas ne anksčiau kaip po 45 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip po 60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie žemės sklypų pardavimą paskelbimo Informaciniame privatizavimo biuletenyje.

            22. Dalyvauti aukcione turi teisę tik šių nuostatų nustatyta tvarka įsiregistravę asmenys.

            23. Aukciono žiūrovai į salę įleidžiami nemokamai.

            24. Aukciono metu 3 egzemplioriais pildomas savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pardavimo aukciono protokolas (toliau vadinama – aukciono protokolas) (3 priedas).

            25. Vykdydamas aukcioną, aukciono komisijos pirmininkas privalo apibūdinti parduodamą žemės sklypą ir paskelbti Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodytą pradinę žemės sklypo pardavimo kainą. Po to aukciono komisija atplėšia užklijuotus vokus su aukciono dokumentais. Aukciono komisija patikrina kiekviename voke esančius dokumentus. Jeigu jie atitinka šių nuostatų reikalavimus, aukciono komisijos pirmininkas skelbia aukciono dalyvio siūlomą aukciono objekto pirkimo kainą (neskelbdamas asmens rekvizitų). Ši kaina, taip pat asmens registracijos numeris, nurodytas ant voko, įrašomi į pažymą apie aukciono dalyvius ir aukciono protokolo priedą.

            26. Asmenys, pateikę aukciono dalyvio registracijos dokumentus, aukciono dalyviais nepripažįstami, jeigu:

            26.1. pateikti ne visi 8 ir 9 punktuose nurodyti dokumentai;

            26.2. pradinis įnašas pervestas ne į aukciono komisijos nurodytą sąskaitą. Tokiais atvejais pradinis įnašas, pervestas ne į aukciono komisijos nurodytą sąskaitą, negrąžinamas;

            26.3. asmuo pateikia daugiau kaip vieną paraišką, neatšaukęs ankstesniosios.

27. Aukciono komisijos išvada dėl to, ar pripažinti ar nepripažinti asmenį aukciono dalyviu, ir priežastys, dėl kurių asmuo juo nepripažįstamas, turi būti nurodytos pažymoje apie aukciono dalyvius. Asmenis, kurie nepripažįstami aukciono dalyviais, aukciono komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono informuoja raštu, nurodžiusi priežastį, dėl kurios jie nebuvo pripažinti aukciono dalyviais.

            28. Pradiniai įnašai asmenims, nepripažintiems aukciono dalyviais dėl 26.1 punkte nurodytų priežasčių, grąžinami be atskaitymų. Pradinius įnašus aukciono komisija grąžina per 5 darbo dienas po aukciono. Pradiniai įnašai asmenims, nepripažintiems aukciono dalyviais dėl 26.2 ir 26.3 punktuose nurodytų priežasčių, negrąžinami.

29. Atplėšus užklijuotus vokus ir atlikus kitus 25 punkte nurodytus veiksmus, aukciono komisijos pirmininkas paskelbia asmenų, aukciono komisijos pripažintų aukciono dalyviais, registracijos numerius ir didžiausią vokuose pasiūlytą aukciono žemės sklypo kainą (ji tampa pradine aukcione parduodamo žemės sklypo kaina). Aukciono dalyviams suteikiama teisė toliau varžytis – didinti žemės sklypo pirkimo kainą. Aukciono komisijos pirmininkas fiksuoja aukciono pradžią plaktuko dūžiu.

            30. Jeigu atlikus 29 punkte nurodytus veiksmus asmenys, pateikę aukciono dalyvio registracijos dokumentus užklijuotame voke, pageidauja didinti aukciono kainą, jie turi pateikti aukciono komisijai dalyvio tapatybę patvirtinantį dokumentą, o aukciono komisija – išduoti jiems kortelę su tuo pačiu numeriu, kuris užrašytas ant šių asmenų pateikto voko ir įrašytas pažymoje apie aukciono dalyvius. Išdavus šiems asmenims korteles su aukciono dalyvio numeriais, aukciono komisijos pirmininkas pakartoja vokuose nurodytą didžiausią žemės sklypo pardavimo kainą ir pasiūlo aukciono dalyviams paskelbtą sumą didinti, fiksuodamas tai plaktuko dūžiu. Intervalas tarp plaktuko dūžių turi būti ne trumpesnis kaip 3 minutės. Minimalus paskelbtos pardavimo kainos didinimo intervalas – 1 procentas vokuose nurodytos didžiausios sumos.

            Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi pakelti korteles su numeriais, nukreiptais į aukciono komisijos pirmininko pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą. Aukciono komisijos pirmininkas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą, fiksuodamas ją plaktuko dūžiu. Jeigu nė vienas iš dalyvių didesnės kainos nebesiūlo, aukciono komisijos pirmininkas skelbia galutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį, pasiūlytą sumą pakartoja tris kartus, fiksuodamas trimis plaktuko dūžiais. Nuskambėjus trečiajam plaktuko dūžiui, laikoma, jog objektas parduotas, o didžiausia pasiūlyta pardavimo kaina ir ją pasiūliusio dalyvio kortelės numeris įrašomi į aukciono protokolą.

            31. Jeigu nė vienas iš asmenų, pateikusių aukciono dalyvio registracijos dokumentus užklijuotame voke, nepareiškia noro didinti voke pasiūlytos kainos, aukciono laimėtoju pripažįstamas aukciono dalyvis, užklijuotame voke pasiūlęs didžiausią žemės sklypo kainą. Jeigu vokuose vienodą didžiausią žemės sklypo pirkimo kainą pasiūlo du ar keletas aukciono dalyvių ir niekas iš aukciono dalyvių nepareiškia noro didinti žemės sklypo pirkimo kainos, aukciono laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didžiausią žemės sklypo kainą ir anksčiausiai įregistravęs voką su aukciono dokumentais.

Šiais atvejais trimis plaktuko dūžiais fiksuojama aukciono pabaiga.

            32. Didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis aukciono komisijai turi nedelsdamas pateikti savo kortelę su aukciono dalyvio numeriu ir parašu patvirtinti, kad galutinė kaina, nurodyta aukciono protokole, atitinka jo pasiūlytąją. Jeigu aukciono dalyvis nepateikia kortelės su aukciono dalyvio numeriu arba nepasirašo aukciono protokolo, taip atsisakydamas pirkti žemės sklypą, laikoma, kad aukcionas neįvyko, ir aukciono komisija tai privalo nurodyti aukciono protokole. Toks asmuo išbraukiamas iš aukciono dalyvių registracijos sąrašų ir praranda savo pradinį įnašą. Jeigu tokiais atvejais aukcione lieka dalyvauti ne mažiau kaip du dalyviai, įskaitant asmenis, nepageidavusius didinti žemės sklypo pirkimo kainos, neparduoto žemės sklypo aukcionas atnaujinamas, pildomas kitas protokolas. Kai aukcioną laimi dalyvis, pasiūlęs voke didžiausią kainą, bet neatvykęs į aukcioną, jis ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po aukciono komisijos pranešimo apie aukciono rezultatus įteikimo turi atvykti pasirašyti aukciono protokolo. Jam neįvykdžius šio reikalavimo, laikoma, jog aukcionas neįvyko, ir skelbiamas naujas aukcionas šiuose nuostatuose nurodyta tvarka, o aukciono dalyviui, neatvykusiam pasirašyti aukciono protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.

33. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems žemės sklypo pardavimo aukcione, aukciono komisija per 7 darbo dienas po aukciono grąžina pradinius įnašus (be atskaitymų) į jų sąskaitas, nurodytas pažymoje apie aukciono dalyvius.

 
V. Aukciono rezultatų tvirtinimas
 

            34. Savivaldybės administracijos direktorius aukciono komisijos teikimu per 5 darbo dienas po aukciono patvirtina aukciono rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

            35. Savivaldybės administracijos direktoriui aukciono komisija pateikia:

            35.1. aukciono protokolą su priedais (3 egzempliorius);

            35.2. susitarimą dėl infrastruktūros objektų statybos ar renovacijos terminų ir būdų (jeigu tai numatoma);

            35.3. banko įstaigos (skyriaus, filialo) dokumentą, patvirtinantį, jog sumokėtas pradinis įnašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 
VI. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių parengimas ir sudarymas
 

            36. Patvirtinus žemės sklypo pardavimo aukciono rezultatus, aukciono komisija per 15 darbo dienų parengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ne žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau vadinama – žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis) projektą (4 priedas).

            37. Aukciono komisija, parengusi žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties projektą, žemės sklypo aukciono laimėtojui įteikia ar išsiunčia (registruotu laišku) sutarties projekto kopiją, pranešdama sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką (iš anksto tai suderinusi su aukciono laimėtoju), ir papildomai nurodo, kad iki sutarties pasirašymo dienos jis turi sumokėti sutarties projekte nurodytą sumą į nurodytas banko įstaigų (skyrių, filialų) sąskaitas.

            38. Žemės sklypo pardavimo aukciono laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas įskaitomas į žemės sklypo pirkimo kainą.

            39. Žemės sklypo pirkėjas, sumokėjęs nurodytą sumą, su tą faktą patvirtinančiu banko įstaigos (skyriaus, filialo) dokumentu atvyksta sutartu laiku į aukciono komisijos pasiūlytą vietą pasirašyti žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties.

            40. Jeigu žemės sklypo pardavimo aukcioną laimėjęs asmuo atsisako arba nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties, laikoma, kad žemės sklypas neparduotas. Aukciono laimėtojui tokiais atvejais pradinis įnašas negrąžinamas.

            Jeigu aukciono komisija pripažįsta, kad aukciono laimėtojas neatvyko dėl svarbių priežasčių, nustatomas kitas žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo laikas ir apie tai 37 punkte nurodyta tvarka pranešama aukciono laimėtojui.

 

            41. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis tvirtinama notariškai. Savivaldybei atstovauja ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo savivaldybės tarybos patvirtintoje Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkoje nustatyti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

            42. Ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą įsigijęs asmuo nuosavybės teisę į žemės sklypą privalo per 3 mėnesius nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

 

VII. Ginčų dėl aukciono rezultatų sprendimas

 

            43. Ginčai, kilę dėl aukciono organizavimo ar jo rezultatų, sprendžiami teismine tvarka.

            44. Jeigu aukciono rezultatus teismas pripažįsta negaliojančiais, nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________

Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių

ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų

pardavimo aukciono nuostatų

1 priedas
 

 _____________________________________                        P A R A I Š K A

(Aukciono dalyvio (žemės sklypo pirkėjo) arba

_____________________________________________         ____________________

jo įgalioto asmens pavadinimas:                                                      (Data)

____________________________________________           ____________________

fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas;                               (Parengimo data)

____________________________________________

nesutrumpintas juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 
 

 _______________________administracijos direktoriui

 (savivaldybės pavadinimas)

Rekvizito pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 

Dėl dalyvavimo žemės sklypo

pardavimo aukcione

 

1. Parduodamo žemės sklypo _________________________________________________

                                                              (adresas, kadastrinis numeris, plotas)

___________________________________________________________________________.

2. Aukciono data ___________________________________________________________.

 

3. Banko įstaiga (filialas, skyrius) ______________________________________________

                                                              (pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos, į kurią gali ___________________________________________________________________________. būti grąžinamas pradinis įnašas, numeris)

4. Siūloma žemės sklypo pirkimo kaina – _____________________________________Lt.

                                                                         (suma skaičiais ir žodžiais)

5*.Anksčiau __________ pateiktą paraišką atšaukiu ir prašau ją laikyti negaliojančia.

                          (data)

Priedai. Kartu su paraiška užklijuotame voke pateikiami šie dokumentai (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):

1. Banko išduotas dokumentas, patvirtinantis, jog sumokėtas pradinis įnašas.

2. Nustatytąja tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu pirkėjui atstovauja kitas asmuo.

3. Kiti dokumentai (išvardyti juos).

 

Žemės sklypo pirkėjas

arba jo įgaliotas asmuo               (Parašas)  (Vardas, pavardė)

 

A.V. (Tik juridiniams asmenims)

___________________

* Pildoma, jeigu įregistruotas aukciono dalyvis atšaukia aukciono komisijai pateiktus dokumentus ir pateikia naują paraišką ir dokumentus.

 
___________________

Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių

ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų

pardavimo aukciono nuostatų

2 priedas
 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio                                P A Ž Y M A

 žemės sklypo pardavimo aukciono komisija                                 ______________

                                                                                    (Data)

                                                                                                ______________

                                                                                                (Parengimo vieta)

_________________________________administracijos direktoriui

 (savivaldybės pavadinimas)

Rekvizito pakeitimai:

Nr. 1548, 2003-12-04, Žin., 2003, Nr. 115-5219 (2003-12-10)

 
 

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

žemės sklypo pardavimo aukciono dalyvių

 

___________________________________________________________________________

(žemės sklypo adresas, kadastrinis numeris)

Aukciono dalyvių dokumentų registravimo pradžia __________, pabaiga ____________, aukciono data_______________.

 
 
Eil.
Nr.

Vokų priėmimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės)

Aukciono dalyvio vardas ir pavardė (pavadinimas)

Siūloma žemės sklypo kaina (litais)

Aukciono dalyvio pateiktų dokumentų trūkumai

 
     
     
 Copyright © 2007 Žemės sklypai. Visos teisės saugomos.   sprendimas: www.jip.lt
 

Rekomenduojame:


www.city24.lt
www.skelbiu.lt
www.namai.lt
www.matininkiai.lt
domo.plius.lt
www.insaris.lt