www.zemessklypai.lt
 
 
 
 
Visi žemės sklypai

Žemės sklypai Vilniuje
Žemės sklypai Kaune
Žemės sklypai Klaipėdoje
Žemės sklypai Šiauliuose
Žemės sklypai Panevėžyje
 
 


 
 
Vardas:  
 
Slaptažodis:  
 
 
 
Pamiršote slaptažodį?
Registruokitės
 
 

 
  Įmonių teikiamos paslaugos

Statybinės organizacijos
Statybinės medžiagos
Namai
Architektūra
Žemės ūkio technika
Miško technika
Žemės ūkio skelbimai
Miškas
Parama žemės ūkiui
Parama verslui
Projektai
Žemėlapiai
Bankai
Televizijos laidos
Matininkų paslaugos
Turto vertintojai

Teisinės konsultacijos įsigyjant žemę / statant namą
 
 

 
  Įstatymai  
 

 
  Naujienos  
 

 
  Reklama  
 

Parašykite mums ko Jūs ieškote ir mes pasistengsime surasti Jus dominantį sklypą. Rašyti adresu reklama@zemessklypai.lt. 
 
Miestas: 
 
Seniunija: 
 


Paskirtis: 
 
Kaina nuo: 
 
iki: 
 
 
 
  Įstatymai
 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS

Šaltinio nuoroda: nepateiktaNutarimas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 94-2104

Nauja nutarimo redakcija paskelbta: Žin., 2005, Nr.126-4506

Aktuali redakcija 2005.10.20
 
LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
 
1995 m. lapkričio 13 d. Nr. 1428
Vilnius
 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Valstybinės žemės sklypai, reikalingi Krašto apsaugos ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos nustatytiems objektams eksploatuoti, perduodami neatlygintinai naudotis pagal šiuo nutarimu patvirtintas Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisykles.

2.2. Savivaldybės taryba (kai valstybinės žemės sklypai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduoti patikėjimo teise savivaldybėms) ar apskrities viršininkas turi kontroliuoti, kaip valstybinės žemės sklypų panaudos gavėjai vykdo valstybinės žemės panaudos sutarties sąlygas, o nustatę pažeidimus – reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti sutarties nutraukimą ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis, kad būtų atlyginti nuostoliai.

 
 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                  ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                     VYTAUTAS EINORIS

 
Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. lapkričio 13 d.. nutarimu Nr. 1428
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1119
redakcija)

 

valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės

 

1. Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato valstybinės žemės sklypų ar jų dalių perdavimo neatlygintinai naudotis tvarką.

2. Tais atvejais, kai nuosavybės teise statinį ar įrenginį valdo keli Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) (toliau vadinama – Žemės įstatymas) 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys (bendraturčiai) bendrosios dalinės nuosavybės teise, valstybinės žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis dalimis. Kiekvieno statinio ar įrenginio bendraturčio perduodama neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypo dalis nustatoma Žemės įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos (toliau vadinama – institucija) sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią statinio ar įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys.

Jeigu statinys arbaįrenginys Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atskiru objektu (pagrindiniu daiktu),kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras valstybinės žemės sklypas, o nuosavybės, patikėjimo teise valdoma ar perduota panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik statinio arba įrenginio dalis, perduodama neatlygintinai naudotis tik valstybinės žemės sklypo dalis, kuri nustatoma institucijos sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam statinio ar įrenginio nuosavybės, patikėjimo teise ar kitu pagrindu naudojantiems asmenimspriklausančią pagrindinio statinio arbaįrenginio dalį,į kurią neįskaitomos statinio arba įrenginio priklausinių nuosavybės, patikėjimo teise ar kitu pagrindu naudojančių asmenų turimos dalys.

3. Kai teritorijų planavimo dokumente keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, išskiriamos šių statinių ar įrenginių nuosavybės teise ar kitu pagrindu naudojantiems asmenims perduodamos neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypo dalys, reikalingos šiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, ir nustatomas šių dalių plotas.

4. Prieš priimant sprendimą perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą, šis valstybinės žemės sklypas turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruoja institucija.

5. Žemės servitutai perduodamam neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypui nustatomi Žemės įstatymo 23 straipsnio nustatyta tvarka.

6. Valstybinės žemės sklypai perduodami neatlygintinai naudotis laikantis šių reikalavimų:

6.1. Valstybinės žemės panaudos terminas nustatomas šalių susitarimu, bet ne ilgiau kaip 99 metams.

6.2. Jeigu valstybinės žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis laikinam statiniui eksploatuoti, šis sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 2 straipsnio 4 dalyje nustatytam statinio naudojimo terminui – ne ilgiau kaip 3 metams.

6.3. Kitais atvejais valstybinės žemės panaudos terminas nustatomas pagal valstybinės žemės sklype esančio statinio ar įrenginio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, kuri nustatoma pagal patvirtintus statinio ar įrenginio statybos projekto dokumentus, o statinių ar įrenginių, pastatytų iki 1996 m. sausio 1 d., – pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nurodytus statinio ar įrenginio nusidėvėjimo duomenis,  vadovaujantis Pastatų, statinių, įrenginių, pastatytų iki 1996 m. sausio 1 d., saugaus naudojimo termino nustatymo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2003 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 237 (Žin., 2003, Nr. 51-2296), bet ne ilgesniam kaip 99 metų laikotarpiui.

6.4. Tuo atveju, kai panaudos pagrindais perduodamas valstybinės žemės sklypas ar žemės sklypo dalis reikalingi panaudos pagrindais perduotiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, valstybinės žemės panaudos sutarties terminas negali būti ilgesnis už statinių ar įrenginių panaudos sutarties terminą.

6.5. Tuo atveju, kai perduodamas neatlygintinai naudotis naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame pagal teritorijų planavimo dokumentus numatoma statyti statinius ar įrenginius, valstybinės žemės panaudos terminas nustatomas atsižvelgiant į valstybės interesus ir pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomų statinių ar įrenginių ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

6.6. Perduodant neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus, išskyrus sklypus, perduodamus tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, valstybinės žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis konkrečiam terminui, tačiau ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ar savivaldybės funkcijoms atlikti.

6.7. Kai perduodama neatlygintinai naudotis žemės ūkio paskirties žemė, valstybinės žemės panaudos terminas negali būti ilgesnis kaip 25 metai.

7. Kai valstybinę žemę perduoda neatlygintinai naudotis apskrities viršininkas, Žemės įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys, pageidaujantys neatlygintinai naudotis valstybine žeme, apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriui (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius) pagal valstybinės žemės sklypo buvimo vietąpateikia prašymą apskrities viršininkui perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą (toliau vadinama – prašymas). Prašyme nurodoma:

7.1. asmens nesutrumpintas pavadinimas, kodas, buveinė;

7.2. prašomo perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypo adresas ir plotas (jeigu prašoma perduoti neatlygintinai naudotis prie statinių naudojamą valstybinės žemės sklypą);

7.3. pageidaujamas naudojimosi terminas;

7.4. asmens veikla (valstybės ar savivaldybės funkcijos), nurodyta asmens steigimo dokumentuose, kuriai vykdyti reikalingas valstybinės žemės sklypas. Šis reikalavimas netaikomas tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

8. Prie prašymo turi būti pridedama:

8.1. statinių ir įrenginių (kai šie statiniai ir įrenginiai nuosavybės teise priklauso prašymą pateikusiam asmeniui ar kuriuos jis valdo patikėjimo teise), esančių valstybinės žemės sklype, teisinio įregistravimo dokumentų kopijos bei statinių ar įrenginių, perduotų pagal panaudos sutartį, sutarties kopija;

8.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopija, jeigu statiniai ar įrenginiai pastatyti iki 1996 m. sausio 1 dienos;

8.3. asmens įregistravimo pažymėjimo ir  steigimo dokumentų kopijos. Reikalavimas pateikti steigimo dokumentų kopijas netaikomas tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

9. Žemėtvarkos skyrius per 10 darbo dienų išnagrinėja prašymą bei pridėtus dokumentus ir:

9.1. jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, nustato iki 15 darbo dienų terminą jiems pateikti. Jeigu per nustatytąjį laiką reikiami dokumentai nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas pareiškėjui;

9.2. jeigu prašymą pateikė Žemės įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas asmuo ir prie prašymo pridėti visi reikiami dokumentai, prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus (kopijos paliekamos žemėtvarkos skyriuje) per 10 darbo dienų pateikia savivaldybės administracijos direktoriui ir prašo:

9.2.1. pateikti valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento kopiją, pagal šį dokumentą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), nustatyta tvarka parengtą valstybinės žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose (toliau vadinama – valstybinės žemės sklypo planas) bei pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais.

Jeigu valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento nėra, savivaldybės administracijos direktorius organizuoja šio dokumento rengimą, o valstybinės žemės sklypo planą ir dokumentus (duomenis), nurodytus šių Taisyklių 9.2.2 ir 9.2.3 punktuose, parengia ir apskrities viršininkuipateikia per vieną mėnesį nuo valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo;

9.2.2. nurodyti(jeigu reikia) taikytinas perduodamam neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypui specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

9.2.3. nurodyti valstybinės žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentą. Valstybinės žemės sklypo naudojimo būdas šiame dokumente nustatomas vadovaujantis Žemės įstatymo 25–29 straipsniais, o valstybinės žemės sklypo pobūdis – pagal Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinį, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį, patvirtintus žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Žin., 2005, Nr. 14-450).

10. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs žemėtvarkos skyriaus pateiktą asmens prašymą ir reikiamus dokumentus, per vieną mėnesį atlieka šių Taisyklių 9.2.1–9.2.3 punktuose nurodytus veiksmus, o jeigu valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentas neparengtas, šiuos veiksmus atlieka per vieną mėnesį nuo valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

11. Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš savivaldybės administracijos direktoriaus asmens prašymą ir dokumentus, per 20 darbo dienų:

11.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) nustatyta tvarka apskaičiuoja perduodamo neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypo vertę;

11.2. nustato žemės sklypo dalies, reikalingos tik statinio arba įrenginio daliai eksploatuoti, dydį, kai statinio ar įrenginio nuosavybės teise ar kitu pagrindu naudojama tik statinio arba įrenginio dalis;

11.3. parengia valstybinės žemės panaudos sutarties projektą (pagal šių Taisyklių priedą).

12. Žemėtvarkos skyrius, gavęs Žemės įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto asmens, kuris yra kaimo gyvenamojoje vietovėje, prašymą ir kitus šių Taisyklių 8 punkte nurodytus dokumentus:

12.1. per vieną mėnesį parengia valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento kopiją, pagal šį dokumentą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka parengtą valstybinės žemės sklypo planą su pažymėtais tame valstybinės žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais bei dokumentus (duomenis), nurodytus šių Taisyklių 9.2.2, 9.2.3 ir 11.1–11.3 punktuose;

12.2. jeigu valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento nėra, apskrities viršininkas organizuoja jo rengimą, o valstybinės žemės sklypo planą ir dokumentus (duomenis), nurodytus šių Taisyklių 9.2.2, 9.2.3 ir 11.1–11.3 punktuose, parengia per vieną mėnesį nuo valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

13. Kai valstybinės žemės sklypą patikėjimo teise valdo savivaldybės taryba, šių Taisyklių 7 punkte nurodytas prašymas ir šių Taisyklių 8 punkte nurodyti dokumentai pateikiami savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Savivaldybės administracijos direktoriusper 10 darbo dienų išnagrinėja prašymą bei dokumentus ir:

14.1.jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, nustato iki 15 darbo dienų terminą jiems pateikti. Jeigu per nustatytąjį laiką reikiami dokumentai nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas pareiškėjui;

14.2. jeigu prašymą pateikė Žemės įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas asmuo ir prie prašymo pridėti visi reikiami dokumentai, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo atlieka šių Taisyklių 9.2.1–9.2.3 ir 11.1–11.3 punktuose nurodytus veiksmus;

14.3. jeigu prašomam perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypui reikia nustatyti žemės servitutus, prieš savivaldybės tarybai priimant sprendimą,pateikia apskrities viršininkui dokumentus, reikalingus žemės servitutams nustatyti, nurodydamas žemės servitutų suteikiamas teises. Prie dokumentų pridedamas valstybinės žemės sklypo planas. Jame nurodomos teritorijos, kuriose numatoma nustatyti žemės servitutą.

15. Apskrities viršininkas, gavęs dokumentus, per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl siūlomų žemės servitutų patvirtinimo ir per 10 darbo dienų pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriui.

16. Žemės įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys,pageidaujantys gauti neatlygintinai naudotis naujus valstybinės žemės sklypus, t.y. teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai, institucijai pagal valstybinės žemės sklypo buvimo vietąpateikia prašymą (jame nurodo šių Taisyklių 7.1, 7.3 ir 7.4punktuose nustatytus duomenis) ir šių Taisyklių 8.3 punkte minimus dokumentus.

17. Institucija, kuriai pateiktas prašymas ir kiti būtini dokumentai, per 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) nustatyta tvarka privalo inicijuoti valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento rengimą.

18. Kai naujus valstybinės žemės sklypus perduoda neatlygintinai naudotis apskrities viršininkas:

18.1. jeigu nauji valstybinės žemės sklypai yra mieste, apskrities viršininkas per 10 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių, kad šis per 2 mėnesius pagal patvirtintą valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentą parengtų valstybinės žemės sklypo planą, atliktų šių Taisyklių 9.2.2 ir 9.2.3 punktuose nurodytus veiksmus ir šiuos dokumentus (duomenis) pateiktų žemėtvarkos skyriui. Žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų atlieka šių Taisyklių 11.1 ir 11.3 punktuose nustatytus veiksmus;

18.2. jeigu nauji valstybinės žemės sklypai yra kaimo gyvenamojoje vietovėje, apskrities viršininkas per 2 mėnesius pagal valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentą parengia valstybinės žemės sklypo planą ir atlieka šių Taisyklių 9.2.2, 9.2.3, 11.1 ir 11.3 punktuose nurodytus veiksmus.

19. Kai naujus valstybinės žemės sklypus perduoda neatlygintinai naudotis savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos direktorius per 2 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo parengia valstybinės žemės sklypo planą ir atlieka šių Taisyklių 9.2.2, 9.2.3, 11.1 ir 11.3 punktuose nustatytus veiksmus.

20. Tais atvejais, kai perdavimas neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypu gali būti susijęs su valstybės pagalba, kaip numatyta Europos Bendrijos steigimo sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 87 straipsnyje, prieš priimdama sprendimą institucija Valstybės pagalbos projektų ekspertizės atlikimo, išvadų ir rekomendacijų teikimo valstybės pagalbos teikėjams, valstybės pagalbos pranešimų ir kitos informacijos, susijusios su valstybės pagalba, pateikimo Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1136 (Žin., 2004, Nr. 137-4987), nustatyta tvarka teikia pranešimą Europos Komisijai apie numatomą teikti valstybės pagalbą.

Institucija sprendimą priima tik gavusi Europos Komisijos pritarimą.

21. Valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentas ir pagal jį – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka valstybinės žemės sklypo planas gali būti parengti asmenų, pageidaujančių gauti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą, lėšomis.

22. Kai valstybinės žemės sklypą perduoda neatlygintinai naudotis apskrities viršininkas, valstybinės žemės panaudos sutartį per 5 darbo dienas nuo žemėtvarkos skyriaus sutarties projekto pateikimo pasirašo apskrities viršininkas arba jo paskirtas apskrities viršininko administracijos darbuotojas. Kai valstybinės žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis savivaldybės tarybos sprendimu, valstybinės žemės panaudos sutartį per 5 darbo dienas nuo šių Taisyklių 14 ir 19 punktuose nurodytų veiksmų atlikimo pasirašo savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.

23. Ginčai dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––

Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių priedas

 
 (Sutarties pavyzdys)
 
VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS
SUTARTIS
 
__________ Nr. _____
(data)
________________________
(sudarymo vieta)
 
 
 

Vadovaudamiesi ________________ apskrities viršininko ar ____________________

(apskrities pavadinimas)                                     (savivaldybės pavadinimas)

savivaldybės tarybos _______________ įsakymu (sprendimu) Nr. _______, mes, _________

(dokumento data)                                                                                    (apskrities

______________ apskrities viršininkas _____________________________ arba jo paskirtas

pavadinimas)                                                                 (vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________ pagal

(apskrities viršininko administracijos darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

_________________________________________________________________________ ar

(paskyrimo pagrindas, dokumento data, numeris)

_______________________ savivaldybės tarybos atstovas _______________________ pagal

(savivaldybės  pavadinimas)                                                                   (vardas ir pavardė)

____________________________________________________________, toliau vadinamas

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

panaudos davėju, ir __________________________________________________________,

(įstaigos, organizacijos, įmonės ar kito juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas)

toliau vadinamas panaudos gavėju, atstovaujamas ______________________________ pagal

(pareigos, vardas ir pavardė)

__________________________________, sudarėme šią sutartį:

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai laikinai naudotis, o panaudos gavėjas priima __________________________ ha ploto žemės sklypą Nr. ________________, esantį

(plotas skaičiais – 0,0001 ha tikslumu)                                         (kadastrinis numeris)

___________________________________________________________________________.
(adresas: gatvė, miestas, kaimas, rajonas)

2. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis _________________ metams,

(panaudos terminas)

skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ir savivaldybės funkcijoms atlikti.

3. Perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis ___________________________________.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimosi sąlygos, naujų pastatų, statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygostaip pat pastatų ir (ar) įrenginių naudojimo sąlygos pasibaigus žemės sklypo panaudos terminui _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

6. Iš žemės sklypo gautomis pajamomis ir išauginta produkcija disponavimo sąlygos __________________________________________________________________________.

7. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos __________________________________

___________________________________________________________________________.

8. Žemės naudojimo apribojimai, servitutai _________________________________

__________________________________________________________________________.

9. Žemės sklypo vertė __________________________________________________

(suma skaičiais ir žodžiais)

________________________________________________________________________ Lt.

10. Kiti su neatlygintinai perduodamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus panaudos sutarčiai, susiję panaudos davėjo ir panaudos gavėjo įsipareigojimai ___________________________________________________________________________.11. Panaudos gavėjo išlaidų žemės ūkio paskirties žemei pagerinti atlyginimas __________________________________________________________________________.

12. Panaudos davėjui priklausantys melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, kiti inžineriniai įrenginiai remontuojami ______________________________________ lėšomis.

13. Šalys už žemės panaudos sutarties pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

14. Sutartis panaudos davėjo reikalavimu nutraukiama prieš terminą, jeigu panaudos gavėjas naudojasi žemės sklypu ne pagal sutartyje nurodytas sąlygas ar pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, perduoda žemės sklypą naudotis trečiajam asmeniui, nebeatlieka funkcijų, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypas, jeigu pagal parengtą naują arba pakeistą ir nustatytąja tvarka patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą šis žemės sklypas paimamas naudoti visuomenės poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami statiniai ar įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą arba reikalavimai nutraukti panaudos sutartį prieš terminą yra susiję su Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatomis, jeigu panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos sutarties neįregistravo Nekilnojamojo turto registre arba panaudos davėjo reikalavimu nepašalino sutarties sąlygų pažeidimo. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

15. Sutartis panaudos gavėjo reikalavimu prieš terminą gali būti nutraukta, jeigu dėl aplinkybių, už kurias panaudos gavėjas neatsako, žemės sklypu nebegalima naudotis pagal paskirtį arba sutarties sudarymo metu panaudos davėjas neįspėjo apie trečiųjų asmenų teises į žemės sklypą.

16. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype nėra pastatų ar įrenginių, kuriuos panaudos gavėjas valdo nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos gavėjas turi teisę nutraukti terminuotą panaudos sutartį, apie tai įspėjęs kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

17. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir nustatytąja tvarka pasirašyti abiejų šalių.

18. Prie šios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo planas M 1: _____, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

19. Panaudos sutartį panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

20. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

22. Sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, kurių vienas paliekamas ___________

__________________________________________ apskrities viršininkui (savivaldybei), kiti

(apskrities (savivaldybės) pavadinimas)

2 (du) perduodami panaudos gavėjui.

 
 
 

Panaudos davėjas                                  (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 
A.V.
 

Panaudos gavėjas                                  (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 
A.V. (tik juridinio asmens)
 

Default text in editor

     
     
 Copyright © 2007 Žemės sklypai. Visos teisės saugomos.   sprendimas: www.jip.lt
 

Rekomenduojame:


www.city24.lt
www.skelbiu.lt
www.namai.lt
www.matininkiai.lt
domo.plius.lt
www.insaris.lt